یکی از اهن رباها رو به نخ وصل کردیم و بعد چندتا پیچ و مهره رو داخل یونولیت کردیم و انداختیم توی آب...

و اینهم قیافه شاداب و فاتحانۀ پسرمون بعد از گرفتن ماهینیشخند