گل فروشیها برای ما آپارتمان نشینها، بهترین مکان برای تقویت بویایی است.