این بازی رو بچه که بودیم میکردیم، دستهامون رو میبردیم پشتمون و باید با دهنمون سیب آویزون از نخ رو گاز می زدیم. ...هربار که این بازی رو با هربچه ای کردم هم خودم کلی شاد شدم هم اون کوچولوها کلی خندیدن و هم اینکه به راحتی این کوچولوها میوه خور شدن.