کافیه برای این بازی فقط چشمهای کوچولومون رو ببندیم و ازش بخوایم با صدای دست زدن ما، بیاد و ما رو پیدا کنه. اگه بچه ها بزرگتر باشن می تونیم وسیله ای رو جایی بذاریم و با زدن ضربه به میز و بلند و آروم کردن صدای ضربه ها به بچه ها بفهمونیم که به اون وسیله نزدیک یا دور شدن.

کم کم داره بازیهای دوران کودکیمون یادم میاد.. بازیهایی ساده و پر از نشاط و در عین حال بدون استفاده از وسیله خاصی برای بازی.