این یکی دیگه پیشنهاد ما نبود، خودجوش رفت سراغ گوشتها!!