با این طناب  خیلی بازیهای مختلفی کردیم یکی از این بازیها ساختن شکلهای مختلف بود.خورشید، صورت، دایره، مثلث.... قصد یاد دادن این اشکال هندسی رو نداشتم فقط خواستم که اسمشون رو شنیده باشه. سه گوش، چهارگوش...