کامواها رو  به شکل تار عنکبوت به گوشه وکنار خونه ببندیم بعد یه جایی از مسیر، میوه ای، خرمایی، یا هرخوراکی که دوست دارن و یا حتی دوست ندارن بذاریم و ازشون بخوایم با حرکت از زیر و روی طنابها خودشون رو به اون خوراکی برسونن.. کلی هیجان داره این بازی