اومدن فصل پاییز و شروع برگ ریزان، بهترین زمان برای بازی با برگهاست.بذاریم بچه هامون بچگی کنن که چندسال دیگه لذت و فرصت بازی با این برگها رو شاید نداشته باشن.