این گرونترین ماده ای بود که پسرم از غفلت لحظه ای بنده استفاده کرد و با هردوتا دستش شیرجه رفت توش....حسابی بهش خوش گذشت.