اینجا کنار دریا نیست بلکه گوشه آشپزخونه ماست که کلی پسرمون ماسه بازی کرد و لذت برد.