ما خیلی آرد بازی کرده بودیم اما همیشه در مقیاس کم ودرحد یه لیوان آرد و یه کاسه و ....ولی این دفعه پنج کیلو آرد گرفتیم و ریختیم توی استخر بادی پسرمون( جا داشت ده کیلو بگیرم ولی دیگه نمی تونستم بیارمش)بعد هم کامیون و فرقون و بیل و الک و صافی و...به وسایل بازی اضافه شدن... خیلی براش جالب بود که با این همه آرد بازی می کرد.