امسال زمستون اصلا نشد یه برف بازی حسابی بکنیم یعنی خیلی برف ندیدیم که بازی کنیم، برای همین راه افتادیم رفتیم آبعلی. 

یکی از بازیهایی که اونجا خیلی براش جالب بود تیوپ سواری مردم بود. توی فرصت کمی که ما اونجا بودیم نشد بریم تیوپ سواری برای همین اومدیم خونه شبیه سازی کردیم.

ولی به این شبیه سازی راضی نشد برای اینکه وقتی توی خیابون یه لاستیک دید رفت سراغش که ببریمش برای برف بازی.

ما هم رفتیم از آقای مکانیک اجازه اش رو گرفتیم و با هم راهی خونه شدیم

بازی با این لاستیک هم بماند برای وقتی که حسابی شستیمش.