خوب هرچی دارید رو کنید، یه تونل درست کنید که سینه خیز بره یه پل که از روش رد بشه یه سنگ که از روش بپره ... خلاصه یه حرکت دایره ای پر از موانعی به اندازه وسعت مکانی که دارید.