این نقاشی می تونه جاهای مختلف با وسایل مختلف باشه. می تونه با چوب روی ماسه های دریا باشه یا با انگشتها روی کارتن یا با ذغال روی کاغذ.