نقاشی می تونه با رنگ انگشتی روی بدن باشه، می تونه با ماژیک روی تخم مرغ باشه، می تونه با نی روی زمین باشه یا با گچ روی تخته باشه.