پسرمون یه کارتون دید که شخصیت اصلی کارتون ماسک داشت و این بهونه ای شد برای ساختن انواع ماسک حیوانات.