تولد آقای پدر بود و ما تصمیم گرفتیم خودمون کیک درست کنیم.کلی کیف کرد و برای هرکی که می دیدش، تعریف می کرد.