نزدیکه عید و ما رفتیم سراغ مرتب کردن رختخوابها. پسرمون هم رفت سراغ بازی با پشم های توی تشکها.