آب خوردن توی کوزه ای که خودمون رنگش کرده باشیم یه لذت دیگه ای داره. این تجربه رو برای بچه ها بوجود بیاریم.