بچه ها باید با حشرات بی آزار بازی کنند (کودک متعادل- آقای سلطانی)

 

و اینهم بازدید از باغ وحش

اینم یه مدل دیگه !!!!