بازی در پارک – پارک فقط تاب و سرسره نیست بلکه خاک بازی و گل و برگ و درخت و وسایل و هوا و ..... هم هست.

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی