بازی های پریدنی – بالش خونه به چه درد می خوره؟ فقط خوابیده؟ یک استفاده دیگر آن اینه که چندتا از آن ها را بچینید روی زمین، مثلسنگ های رودخانه تا بچه از روی آن ها بپرد و به بازی شور و هیجان بدهید و به او بگویید اگر زمین بیفتد خیس می شود. ( حصارهای ذهنی را بشکنید و از خودتان در زمینه بازی ابتکار به خرج دهید ما در این جا فقط مثال می زنیم چون ما به عنوان بزرگسال فکر می کنیم که رختخواب فقط برای خوابیدن است اما کودک بیش از چند نوع استفاده برای آن تعریف می کند.) پریدن روی تشک، تخته پرش، مبل و ....... ماهیچه های کودک با پریدن تقویت میشود. مادری که حتی فقط پنج دقیقه با کودکش همراهی می کند وبا او بازی می کند بدون کلام به او می گوید که دوستش دارد و کودک بسیار عالی حس را درک می کند.

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی