توپ بازی -  توپ بزرگ و کوچک، عضلات ریز بچه های ما خیلی تقویت می شود ولی ماهیچه های درشت شان تقویت نمی شود. از توپ  برای تقویت این عضلات درشت استفاده کنید. 

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی