سایه بازی – یکی  از جذاب ترین بازی ها برای بچه ها است. توی آفتاب با سایه ها بازی کنید. مثلاً با سایه موی سرش را بکشید یا به شما لگد بزند و شما جیغ بزنید، شکل بسازید و ...........

کودک متعادل- آقای محمود سلطانی