با بچه ها در هر سنی که هستند برنامه پیاده روی داشته باشید.  

کودک متعادل-آقای محمود سلطانی