بچه ها رو به ارتفاع ببرید تا افق رو ببینند، دشت، کوه، دریا،مترو،.... زیاد سفرکنید

برگرفته از صحبتهای آقای محمود سلطانی