تمام میوه ها و بخصوص هندوانه و طالبی و تخمه این میوه ها می تونه گزینه خوبی برای دست ورزی باشه.