دست زدن به انواع دکمه ها و چسب مایع .. و شنیدن صدای دلنشین دکمه ها داخل سینیو در آخر چسبوندن اونها روی کاغذ .