اول لیوانهای آب رو در اندازه های مختلف پرکردیم و شروع کردیم به صداسازی. برای اینکه متوجه بشه که مقدار آب توی هر لیوانی متفاوته اونها رو رنگی کردیم بعد با چندمدل قاشق افتادیم به جونشون و کلی سرصدا کردیم البته با سینی زیرش بیشتر حال کرد. بعد آب لیوانها رو ریختیم توی جایخی و بعدم کلی بازی با یخهای رنگی...