چسب رازی، چسب چوب، سریش.....و هرچسب دیگه ای که دم دستمون بود