اگر کودکان در طبیعت بازی کنند تمام نیازهای خود را دریافت خواهند کرد.

برگرفته از صحبتهای آقای سلطانی-کودک متعادل