فقط کافیه بریم سراغ یکی از کشوهای خاله خانم و تمام گردنبندها و دستبندها و بدلیجاتش رو بکشیم بیروننیشخند