اگه انتهای یکی از بطریهای آب رو با سوزن سوراخ کنیم و  پر از آب کنیم، با فوت کردن داخلش می شه یه فواره زیبای اب رو دید. ایده این بازی رو از وبلاگ در آغوش روزهای آرام گرفتم.