فقط چند مدل آهن ربای مختلف رو  بهش دادم با چندتا گلوله فلزی و کلید ... کلی سرگرم شد با این آهن رباها!!!