یه کیسه برنج یا گونی کوچیک رو بدیم بهشون تا شروع کنن به راه رفتن و پریدن، وقتی هردومون اینکار رو بکنیم کلی لحظات شادی رو خواهیم داشت.