یه بازی کاملا خطرناک برای تقویت هماهنگی چشم و دستمتفکر