این دفعه به جای درست کردن برج و خونه با لگوها، تصمیم گرفتیم یه خیابون درست کنیم و راهی برای عبور ماشینها و چرخهامون...