خونه ما خیلی کم نوره و فضای کافی برای گلکاری نداریم. برای همین دوتا ظرف ماست رو در کمال ناامیدی پر از خاک کردیم و تخم ریحون و شاهی رو توش ریختیم و اب دادیم و منتظر شدیم ببینیم اتفاقی می افته یا نه.

در کمال تعجب بعد از چند روز ...