بازیهای خلاق62- آدمک کاغذی

روی زمین دراز کشید و دورش رو کشیدیم و بعد بریدیمش

بعدم خودش براش جوراب می کشید و به پاهاش می چشبوند، یا کلاه می کشید و می چسبوند روس سرش

 

 

/ 0 نظر / 75 بازدید