بازیهای جنبشی41- عمو زنجیرباف

عمو زنجیرباف.... زنجیرمنو بافتی.... پشت شیر انداختی........... اگه بکشم پاره نمیشه..... نه که نمیشه.........نه که نمیشهنیشخند

خوب این یه مدل دیگه از بازی عموزنجیربافه. بچه ها پشت همدیگه رو بگیرن و بکشن تا زنجیر پاره بشه

/ 2 نظر / 94 بازدید
مژده

:)) ما هم جمعه اینجا بودیم

عطش

بازی قشنگیه به روزم